De vereniging

Oprichting
De historische vereniging Callantsoog is opgericht op 19 november 1985. Het aantal leden bedroeg per 1 januari 2021 ongeveer 440. Hiervan wonen er 270 in Callantsoog en omgeving, 170 elders in Nederland en 10 in het buitenland.

Doel
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de gemeenschap Callantsoog en de omgeving. Verder beijvert de vereniging zich voor het behoud van waardevolle terreinen, gebouwen of voorwerpen in deze regio.

In het verlengde hiervan heeft de vereniging in 1992 het initiatief genomen tot het oprichten van een stichting tot behoud van het Callinger erfgoed. Onze vereniging neemt ook deel in het bestuur van deze stichting.

Bijeenkomsten
In het voorjaar wordt een ledenvergadering gehouden met daarna een veelal ook voor niet-leden toegankelijke lezing o.i.d. en in het najaar een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst.

Excursie
Jaarlijks wordt een excursie georganiseerd voor leden en belangstellenden. Meestal is er ook een lunch en het is altijd heel gezellig.

Tijdschrift
Minimaal vier keer per jaar verschijnt ons tijdschrift De Clock van Callens-Ooghe. Meer informatie vindt u bij het menu onder De Clock.

Lidmaatschap
Voor 21 euro per jaar kunt u lid worden. U ontvangt dan de in het lopende jaar reeds verschenen afleveringen van ons tijdschrift de ‘Clock van callens-ooghe’.

U kunt lid worden door contact op te nemen met onze penningmeester Ad Vlam tel. 06-46178770 of via de e-mail: penningmeester@historischeverenigingcallantsoog.nl

Giften
Wilt u een gift doen aan onze vereniging, neem dan contact op met onze penningmeester Ad Vlam tel. 06-46178770 of via de e-mail: penningmeester@historischeverenigingcallantsoog.nl
De Historische Vereniging Callantsoog heeft een rekening bij de Rabobank nr. NL88 RABO 0357 4451 20.

ANBI
De Historische Vereniging is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Sinds 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de speciale Anbipagina van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.